[اسم]

hour hand

/ˈaɪʊɹ hˈænd/
قابل شمارش

1 عقربه ساعت‌شمار

معادل ها در دیکشنری فارسی: عقربه ساعت‌شمار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان