[اسم]

house arrest

/ˈhaʊs ərest/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 حصر خانگی بازداشت خانگی

مترادف و متضاد home confinement
  • 1.She was placed under house arrest.
    1. او تحت بازداشت خانگی در آمد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان