[اسم]

house martin

/ˈhaʊs mɑːrtn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 چلچله دم‌سفید

  • 1.The house martin is a small black and white European bird like a swallow.
    1. چلچله دم‌سفید پرنده سیاه و سفید کوچک و شبیه به گنجشک است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان