[اسم]

تنهایی

( ت-ن-ه-ا-ی-ی )
1 loneliness solitude

loneliness /ˈloʊnlinəs/ /ˈləʊnlɪnəs/


solitude /ˈsɑːlətuːd/ /ˈsɒlɪtjuːd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان