[اسم]

تورفتگی

( ت-و-ر-ف-ت-گ-ی )
1 dent

dent /dɛnt/ /dɛnt/

2 indentation

indentation /ˌɪndɛntˈeɪʃən/ /ˌɪndɛntˈeɪʃən/

3 recess

recess /rɪˈses/ /rɪˈses/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان