[صفت]

جانانه

( ج-ا-ن-ا-ن-ه )
1 hearty vigorous

hearty /ˈhɑrti/ /ˈhɑːti/


vigorous /ˈvɪgərəs/ /ˈvɪɡərəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان