[صفت]

vigorous

/ˈvɪgərəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more vigorous] [حالت عالی: most vigorous]

1 نیرومند قدرتمند، قاطع، سرسخت

معادل ها در دیکشنری فارسی: جانانه نیرومند سرسخت شاداب
مترادف و متضاد energetic
  • 1.His vigorous defense of the issues impressed everyone.
    1. دفاع قاطعانه او از موضوع همه را تحت تاثیر قرار داد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان