[قید]

vigorously

/ˈvɪɡərəsli/
غیرقابل مقایسه

1 به شدت محکم

معادل ها در دیکشنری فارسی: مجدانه
  • 1.She shook my hand vigorously.
    1. او محکم با من دست داد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان