[صفت]

مجدانه

( م-ج-د-ا-ن-ه )
1 diligent assiduous

diligent /ˈdɪlɪʤənt/ /ˈdɪlɪʤənt/


assiduous /əˈsɪdwəs/ /əˈsɪdjʊəs/

[قید]

مجدانه

( م-ج-د-ا-ن-ه )
1 diligently ardently , vigorously , laboriously
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان