[قید]

laboriously

غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به زحمت با دشواری

معادل ها در دیکشنری فارسی: مجدانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان