[اسم]

laboring

/ˈleɪbərɪŋ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کارگری کار یدی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان