[اسم]

vilification

/vˌɪlɪfɪkˈeɪʃən/
قابل شمارش

1 فحاشی هتاکی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان