[صفت]

شاداب

( ش-ا-د-ا-ب )
1 fresh lively , vigorous

fresh /freʃ/ /freʃ/


lively /ˈlɑɪv.li/ /ˈlaɪvli/


vigorous /ˈvɪgərəs/ /ˈvɪɡərəs/

2 succulent juicy

succulent /ˈsʌkjələnt/ /ˈsʌkjələnt/


juicy /ˈdʒuː.si/ /ˈdʒuːsi/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان