[اسم]

نیرومند

( ن-ی-ر-و-م-ن-د )
1 powerful strong , vigorous

powerful /ˈpɑʊ.ər.fəl/ /ˈpaʊəfl/


strong /strɔːŋ/ /strɒŋ/


vigorous /ˈvɪgərəs/ /ˈvɪɡərəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان