[اسم]

جواز

( ج-و-ا-ز )
1 permit license

permit /pərˈmɪt/ /ˈpɜːmɪt/


license /ˈlaɪ·sənts/ /ˈlaɪsns/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان