[فعل]

جوش خوردن

( ج-و-ش- -خ-و-ر-د-ن )
1 to fuse together to unite , to amalgamate

to unite /ˈjuˌnaɪt/ /juˈnaɪt/


to amalgamate /əˈmælgəˌmeɪt/ /əˈmælgəmeɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان