[صفت]

حاضر

( ح-ا-ض-ر )
1 present

present /ˈprez.ənt/ /ˈprɛznt/

2 ready prepared

ready /ˈred.i/ /ˈrɛdi/


prepared /prɪˈperd/ /prɪˈpeəd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان