[اسم]

حدت

( ح-د-ت )
1 vehemence intensity , severity

vehemence /vˈiəməns/ /vˈiəməns/


intensity /ɪnˈtɛnsəti/ /ɪnˈtɛnsɪti/


severity /sɪˈvɛrɪti/ /sɪˈverəti/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان