[اسم]

حمام

( ح-م-ا-م )
1 bath bathroom

bath /bɑːθ/ /bɑːθ/


bathroom /ˈbæθruːm/ /ˈbɑːθruːm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان