bathroom


/ˈbɑːθ.rʊm/
/ˈbɑːθru(ː)m/

اسم
1
bathroom [اسم]
1
حمام - دستشویی

مترادف:   lavatory restroom shower
  • 1. an ensuite bathroom
    1. حمام-دستشویی یک جا
  • من واقعا نیاز دارم به دستشویی بروم.
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان