[اسم]

مستراح

( م-س-ت-ر-ا-ح )
1 toilet bathroom , lavatory , WC

toilet /ˈtɔɪlət/ /ˈtɔɪlɪt/


bathroom /ˈbæθruːm/ /ˈbɑːθruːm/


lavatory /ˈlævətɔːri/ /ˈlævətri/


WC /ˌdʌbljuː ˈsiː/ /ˌdʌbljuː ˈsiː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان