[اسم]

حوزه استحفاظی

( ح-و-ز-ه- -ا-س-ت-ح-ف-ا-ظ-ی )
1 jurisdiction territory , the area under the protection of (a sheriff etc)
منطقه یا ناحیه‌ای که تحت حفاظت اداره، سازمان یا فرد به‌خصوصی است.

jurisdiction /ˌdʒʊrɪsˈdɪkʃn/ /ˌdʒʊərɪsˈdɪkʃn/


territory /ˈter.əˌtɔːr.i/ /ˈterətri/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان