[اسم]

حین

( ح-ی-ن )
1 time moment

time /tɑɪm/ /taɪm/


moment /ˈmoʊ.mənt/ /ˈməʊmənt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان