[اسم]

خطه

( خ-ط-ه )
1 territory country

territory /ˈter.əˌtɔːr.i/ /ˈterətri/


country /ˈkʌntri/ /ˈkʌntri/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان