[اسم]

خودرو

( خ-و-د-ر-و )
1 automobile car

automobile /ˈɔtəmoʊˌbil/ /ˈɔːtəməʊbiːl/


car /kɑːr/ /kɑː/

[صفت]

خودرو

( خ-و-د-ر-و )
1 wild

wild /wɑɪld/ /waɪld/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان