[فعل]

خوشحال کردن

( خ-و-ش-ح-ا-ل- -ک-ر-د-ن )
1 to make someone happy to gladden , to please , to delight

to gladden /ˈglædən/ /ˈglædn/


to please /pliːz/ /pliːz/


to delight /dəˈlɑɪt/ /dɪˈlaɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان