[صفت]

خوشگل

( خ-و-ش-گ-ل )
1 beautiful gorgeous

beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/ /ˈbjuː.tɪ.fəl/


gorgeous /ˈgɔrʤəs/ /ˈɡɔːdʒəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان