[صفت]

خوش‌مشرب

( خ-و-ش-‌-م-ش-ر-ب )
1 pleasant nice , companionable , genial , good-natured

pleasant /ˈplez.ənt/ /ˈplɛznt/


nice /nɑɪs/ /naɪs/


companionable /kəmˈpænjənəbl/ /kəmˈpænjənəb(ə)l/


genial /ˈʤinjəl/ /ˈʤiːniəl/


good-natured /gʊd-ˈneɪʧərd/ /ˈgʊdˈneɪʧəd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان