[صفت]

pleasant

/ˈplez.ənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more pleasant] [حالت عالی: most pleasant]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خوشایند دلپذیر، مطلوب، خوش‌مشرب

مترادف و متضاد delightful enjoyable nice pleasing disagreeable nasty unpleasant
pleasant to somebody
خوش مشرب با کسی
  • Please try to be pleasant to our guests.
    لطفا سعی کنید با مهمانان ما خوش مشرب باشید.
a pleasant climate/person/smile/surprise ...
آب و هوای مطلوب/انسانی خوش‌مشرب [خوش‌رفتار]/یک لبخند دلپذیر/یک غافلگیری خوشایند و...
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان