[صفت]

باصفا

( ب-ا-ص-ف-ا )
1 pleasant pleasing , enjoyable , pleasurable
مطبوع، مفرح، خوشایند، دلپذیر

pleasant /ˈplez.ənt/ /ˈplɛznt/enjoyable /enˈdʒɔɪ.ə.bəl/ /ɪnˈdʒɔɪəbl/


pleasurable /ˈpleʒərəbl/ /ˈpleʒərəbl/

2 friendly kind , sincere
مهربان و خوشخو، صمیمی و بامحبت

friendly /ˈfrendli/ /ˈfrendli/


kind /kɑɪnd/ /kɑɪnd/


sincere /sɪnˈsɪr/ /sɪnˈsɪə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان