[صفت]

pleading

قابل مقایسه

1 ملتمسانه

[اسم]

pleading

قابل شمارش

2 تمنا درخواست ملتمسانه، التماس

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان