[عبارت]

pleasantly surprised

/ˈplɛzəntli sərˈpraɪzd/

1 به طور خوشایندی متعجب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان