[جمله]

Please be quiet.

/pliz bi ˈkwaɪət./

1 لطفا سکوت را رعایت کنید. لطفا ساکت باشید.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان