[جمله]

Please attend the ceremony dressed in your best.

/pliz əˈtɛnd ðə ˈsɛrəˌmoʊni drɛst ɪn jʊər bɛst./

1 لطفا با بهترین لباس هایتان در مراسم شرکت کنید.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان