[جمله]

Please buckle your seat belt.

/pliz ˈbʌkəl jʊər sit bɛlt./

1 لطفا کمربند ایمنی خود را ببند.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان