[جمله]

Please bring your seats to their original upright position.

/pliz brɪŋ jʊər sits tu ðɛr əˈrɪʤənəl əˈpraɪt pəˈzɪʃən./

1 لطفا صندلی هایتان را به وضعیت عمودی اولیه برگردانید.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان