[جمله]

Please ask her to call me.

/pliz æsk hɜr tu kɔl mi./

1 لطفا از او خواهش کنید با من تماس بگیرد.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان