[قید]

pleasantly

/ˈplez.ənt.li/
غیرقابل مقایسه

1 با خوشایندی به طور خوشایند

مترادف و متضاد enjoyably unpleasantly
  • 1.a pleasantly cool room
    1. یک اتاق به طور خوشایندی خنک
  • 2.Max was pleasantly surprised to get a B in history.
    2. "مکس" با خوشایندی از گرفتن [نمره] بی در تاریخ متعجب شده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان