[اسم]

داعیه

( د-ا-ع-ی-ه )
1 desire ambition , to claim , motive

desire /dəˈzɑɪr/ /dɪˈzaɪə/


ambition /æmˈbɪʃ.ən/ /æmˈbɪʃ(ə)n/


to claim /kleɪm/ /kleɪm/


motive /ˈmoʊ.t̬ɪv/ /ˈməʊtɪv/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان