[اسم]

دانش‌آموخته

( د-ا-ن-ش-‌-آ-م-و-خ-ت-ه )
1 alumnus graduate

alumnus /əˈlʌmnəs/ /əˈlʌmnəs/


graduate /ˈgrædʒʊət/ /ˈgrædʒʊət/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان