[اسم]

دبیر

( د-ب-ی-ر )
1 teacher

teacher /ˈtiːtʃər/ /ˈtiːʧə/

2 secretary

secretary /ˈsekrəteri/ /ˈsɛkrətri/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان