[صفت]

درخور

( د-ر-خ-و-ر )
1 befitting suitable , appropriate

befitting /bɪfˈɪɾɪŋ/ /bɪfˈɪtɪŋ/


suitable /ˈsutəbəl/ /ˈsuːtəbl/


appropriate /əˈproʊpriət/ /əˈprəʊprɪɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان