[اسم]

دزد

( د-ز-د )
1 thief burglar , robber

thief /θiːf/ /θiːf/


burglar /ˈbɜːrɡlər/ /ˈbɜːglə/


robber /ˈrɑːbər/ /ˈrɒbə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان