thief


/θiːf/
/θiːf/

اسم
1
thief [اسم]
1
دزد سارق

جمع: thieves  
مترادف:   burglar robber
  • Car thieves are operating in this area .
    سارقین ماشین در این منطقه فعال هستند.