[صفت]

thin

/θɪn/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: thinner] [حالت عالی: thinnest]

1 لاغر نازک، باریک

مترادف و متضاد lightweight narrow slim broad fat thick
 • 1. She's too thin.
  1 . او خیلی لاغر است.
paper/wafer thin
بسیار نازک
 • Keep your voice down – the walls are paper thin.
  صدایت را پایین بیاور؛ دیوارها خیلی نازک هستند.
thin arms/legs/lips ...
بازوها/پاها/لب‌های لاغر [نازک]
 • He has long thin hands.
  او دست‌های لاغر و درازی دارد.
a thin slice of meat
ورقه نازکی از گوشت

2 کم‌پشت (مو)

 • 1. His hair is quite thin on top.
  1 . موی او بالای سرش کاملاً کم‌پشت شده‌است.
 • 2. My father's hair is getting thin.
  2 . موهای پدرم دارد کم‌پشت می‌شود.

3 رقیق آبکی

مترادف و متضاد thick
 • 1. The sauce was thin and tasteless.
  1 . سس رقیق و بی‌مزه بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان