[فعل]

to think about

/θɪŋk əˈbaʊt/
فعل گذرا
[گذشته: thought about] [گذشته: thought about] [گذشته کامل: thought about]

1 درباره کسی یا چیزی فکر کردن در نظر گرفتن

  • 1.Don't you ever think about other people?
    1. تا حالا نشده درباره دیگران فکر کنی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان