[عبارت]

think of something

/θɪŋk ʌv ˈsʌmθɪŋ/

1 چیزی را به خاطر آوردن

  • 1.I can't think of her name.
    1 . من نمی‌توانم نامش را به خاطر بیاورم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان