[صفت]

thickset

/ˈθɪksɛt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more thickset] [حالت عالی: most thickset]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 درشت‌اندام چهارشانه

his stout, thickset figure
هیکل تنومند و درشت‌اندام او

2 انبوه پرپشت

a thickset hedge
یک پرچین انبوه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان