[صفت]

thickheaded

/ˈθɪkˌhɛdɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more thickheaded] [حالت عالی: most thickheaded]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 احمق نادان

informal
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان