[اسم]

thick mustache

/θɪk ˈmʌˌstæʃ/
غیرقابل شمارش

1 سبیل کلفت سبیل پرپشت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان